Regulamin korzystania z serwisu internetowego pn. "dialog.lublin.eu"

 

1. Postanowienia ogólne

 

1.1. Serwis internetowy pn. „dialog.lublin.eu” - zwany dalej „Serwisem” - jest jednym z elementów Skrzynki dialogu społecznego, wprowadzonym w Urzędzie Miasta Lublin celem umożliwienia Mieszkańcom Miasta Lublin oraz wszystkim zainteresowanym osobom kontaktu z Prezydentem Miasta poprzez, w szczególności, możliwość zadawania pytań, zgłaszania uwag oraz wyrażania opinii o sprawach dotyczących Miasta Lublin, pozostających w zakresie kompetencji Prezydenta, jako organu gminy oraz organu administracji publicznej, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.

1.2. Zgłoszenie za pośrednictwem Serwisu pytania, uwagi, opinii lub też jakiejkolwiek innej formy dialogu społecznego nie jest traktowane jako złożenie podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia), skargi, wniosku w postępowaniu administracyjnym lub innym stosownym postępowaniu.

1.3. Jeżeli zgłoszona za pośrednictwem Serwisu sprawa nie pozostaje w zakresie kompetencji Prezydenta Miasta Lublin jako organu gminy oraz organu administracji publicznej Użytkownik otrzymuje odpowiedź informującą o braku możliwości udzielenia informacji w tym zakresie, bez przekazywania sprawy organowi (podmiotowi właściwemu).

 

2. Ogólne warunki korzystania z serwisu

 

2.1. Korzystanie z Serwisu wymaga uprzedniej akceptacji ze strony Użytkownika jego Regulaminu.

2.2. Z Serwisu może korzystać każda osoba będąca użytkownikiem publicznej sieci internetowej.

2.3. Użytkownik zadając pytanie, zgłaszając uwagę lub przedstawiając opinię wyraża zgodę na publikację podanej treści na stronie internetowej Urzędu Miasta Lublin. Adres e-mail oraz dane osobowe nie podlegają publikacji na stronie internetowej.

2.4. Użytkownik zadając pytanie, zgłaszając uwagę lub przedstawiając opinię wyraża jednocześnie zgodę na przechowywanie wszystkich informacji napisanych przez Użytkownika w bazie danych serwisu.

2.5. Pytanie, uwaga lub opinia powinny zawierać adres e-mail zadającego pytanie oraz przyporządkowanie do odpowiedniej kategorii.

 

3. Odpowiedzi

 

3.1. Odpowiedź odnosi się wyłącznie do zadanego pytania, uwagi lub opinii i będzie udzielona jedynie w zakresie kompetencji Prezydenta Miasta Lublin jako organu gminy oraz organu administracji publicznej.

3.2. Odpowiedź będzie przesłana drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres e-mail.

3.3. Odpowiedź będzie udzielona niezwłocznie.

3.4. Termin udzielenia odpowiedzi będzie uzależniony od liczby napływających pytań, uwag lub opinii oraz od stopnia ich skomplikowania.

3.5. Użytkownik otrzyma informację o późniejszym terminie udzielenia odpowiedzi,
w przypadku, gdy nie będzie to możliwe w okresie 30 dni od otrzymania pytania, uwagi lub opinii.

3.6. Udzielona odpowiedź nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń w świetle obowiązujących przepisów prawa lub przesłanki do wszczynania stosownych postępowań administracyjnych lub sądowych.

 

4. Zakazy

 

4.1. Zabronione jest:

4.1.1. używanie wulgaryzmów lub słów powszechnie uważanych za obraźliwe.

4.1.2. zamieszczanie tekstów zawierających groźby.

4.1.3. obraźliwe wypowiadanie się o Użytkownikach i treści ich pytań, uwag lub opinii.

4.1.4. obraźliwe wypowiadanie się o konkretnych osobach lub podmiotach, oskarżanie ich, poniżanie lub naruszanie dóbr osobistych.

 

5. Konsekwencje złamania zakazów

 

5.1. W przypadku złamania któregokolwiek z zakazów niniejszego Regulaminu Redakcja Serwisu zastrzega sobie prawo do zastosowania poniższych środków:

5.1.1. usunięcie wypowiedzi (z adnotacją – złamanie regulaminu).

5.1.2. nie udzielenie odpowiedzi na pytanie (z adnotacją – złamanie regulaminu).