Regulamin korzystania z serwisu internetowego pn. „Dialog.lublin.eu”

 

1. Postanowienia ogólne

1.1. Serwis internetowy pn. „dialog.lublin.eu” - zwany dalej „Serwisem” - jest jednym z elementów Skrzynki dialogu społecznego, wprowadzonym w Urzędzie Miasta Lublin celem umożliwienia Mieszkańcom Miasta Lublin oraz wszystkim zainteresowanym osobom kontaktu z Prezydentem Miasta poprzez, w szczególności, możliwość zadawania pytań, zgłaszania uwag oraz wyrażania opinii o sprawach dotyczących Miasta Lublin, pozostających w zakresie kompetencji Prezydenta, jako organu gminy oraz organu administracji publicznej, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.

1.2. Zgłoszenie za pośrednictwem Serwisu pytania, uwagi, opinii lub też jakiejkolwiek innej formy dialogu społecznego nie jest traktowane jako złożenie podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia), skargi, wniosku w postępowaniu administracyjnym lub innym stosownym postępowaniu.

1.3. Jeżeli zgłoszona za pośrednictwem Serwisu sprawa nie pozostaje w zakresie kompetencji Prezydenta Miasta Lublin jako organu gminy oraz organu administracji publicznej Użytkownik otrzymuje odpowiedź informującą o braku możliwości udzielenia informacji w tym zakresie, bez przekazywania sprawy organowi (podmiotowi właściwemu).

 

2. Ogólne warunki korzystania z serwisu

2.1. Korzystanie z Serwisu wymaga uprzedniej akceptacji ze strony Użytkownika jego Regulaminu, zapoznania się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Serwisieoraz .

2.2. Z Serwisu może korzystać każda osoba będąca użytkownikiem publicznej sieci internetowej.

2.3. Użytkownik zadając pytanie, zgłaszając uwagę lub przedstawiając opinię wyraża zgodę na publikację podanej treści na stronie internetowej Urzędu Miasta Lublin. Adres e-mail oraz dane osobowe nie podlegają publikacji na stronie internetowej.

2.4. Użytkownik zadając pytanie, zgłaszając uwagę lub przedstawiając opinię wyraża jednocześnie zgodę na przechowywanie wszystkich informacji napisanych przez Użytkownika w bazie danych serwisu.

2.5. Pytanie, uwaga lub opinia powinny zawierać adres e-mail zadającego pytanie oraz przyporządkowanie do odpowiedniej kategorii.

 

3. Odpowiedzi

 3.1. Odpowiedź odnosi się wyłącznie do zadanego pytania, uwagi lub opinii i będzie udzielona jedynie w zakresie kompetencji Prezydenta Miasta Lublin jako organu gminy oraz organu administracji publicznej.

3.2. Odpowiedź będzie przesłana drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres e-mail.

3.3. Odpowiedź będzie udzielona niezwłocznie.

3.4. Termin udzielenia odpowiedzi będzie uzależniony od liczby napływających pytań, uwag lub opinii oraz od stopnia ich skomplikowania.

3.5. Użytkownik otrzyma informację o późniejszym terminie udzielenia odpowiedzi,
w przypadku, gdy nie będzie to możliwe w okresie 30 dni od otrzymania pytania, uwagi lub opinii.

3.6. Udzielona odpowiedź nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń w świetle obowiązujących przepisów prawa lub przesłanki do wszczynania stosownych postępowań administracyjnych lub sądowych.

 

4. Zakazy i konsekwencje ich łamania

4.1. Zabronione jest:

4.1.1. używanie wulgaryzmów lub słów powszechnie uważanych za obraźliwe.

4.1.2. zamieszczanie tekstów zawierających groźby.

4.1.3. obraźliwe wypowiadanie się o konkretnych osobach lub podmiotach, oskarżanie ich, poniżanie lub naruszanie dóbr osobistych.

4.2 W przypadku złamania któregokolwiek z zakazów niniejszego Regulaminu, Redakcja Serwisu zastrzega sobie prawo do zastosowania poniższych środków:

4.2.1. usunięcie wypowiedzi (z adnotacją – złamanie regulaminu).

4.2.2. nieudzielenie odpowiedzi na pytanie (z adnotacją – złamanie regulaminu).

 

5. Przetwarzanie danych osobowych

5.1 W serwisie przetwarzane są dane osobowe Użytkowników w zakresie podanym przez nich w zgłoszeniu i tylko w celach związanych z informowaniem ich o statusie dokonanych przez nich zgłoszeń.

5.2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Lublin: dane adresowe – Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym Pani/Pan może się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych w następujący sposób: za pośrednictwem e-mail: iod@lublin.eu lub pisemnie na adres Administratora danych.

5.3. Administrator może przekazać dane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom, którym zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT; podmioty te przetwarzają dane na podstawie zawartej umowy z Administratorem.

5.4. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Użytkownika, którego dane dotyczą. Zgoda ta może być odwołana w dowolnym momencie przez Użytkownika. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

5.5. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu w jego dane oraz ich sprostowania, a także prawo do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.